• Nasze przedszkole

     • Deklaracja Dostępności


     • Przedszkole Publiczne Nr 11 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie: www.pp11.edupage.org

      •  Data publikacji strony internetowej: 01.10.2003
      • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022

       Status pod względem zgodności z ustawą

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

      • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
      • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
      • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

      Wyłączenia:

      • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
      • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

      Dodane uzgodnienia

      • niektóre obrazki posiadają dodany atrybut ALT,
      • dodatkowa wersja dla słabowidzących,
      • możliwość zwiększenia rozmiaru czcionki.

       
      Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

      • deklarację sporządzono dnia: 11.09.2020,
      • deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


      Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Krzyśko,
      • e-mail: dyrektor@pp11.resman.pl,
      • telefon: 17 748 32 65

      Każdy ma prawo:

      • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

      Żądanie musi zawierać:

      • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
      • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
      • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

      Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

      Skargi i odwołania

      Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego, pocztą lub drogą elektroniczną.

      Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

      Dostępność architektoniczna

      Budynek Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie to budynek dwukondygnacyjny (piwnica, parter oraz pierwsze piętro) bez podjazdów i wind. Posiada 8 sal dydaktycznych, holl do rytmiki, małą salę ruchu i 2 szatnie. Są 2 wyjścia ewakuacyjne. Wyjścia posiadają schody, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Schody od strony frontowej budynku posiadają podjazd na wózki dziecięce. Drzwi są dwuskrzydłowe, otwierane na oścież. Z tyłu przedszkola znajduje się parking z jednym oznakowanym miejscem dla niepełnosprawnych. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

      Aplikacje mobilne

      Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

       

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 11
   • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62 KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64 DYREKTOR (17) 748 32 65
   • 35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19 Rzeszów Poland
   • Poniedziałek 15.00 - 17.00 Środa 8.00 - 10.00
   • Beściak Marta – mbesciak@pp11.resman.pl Biegaj Dorota - dbiegaj@pp11.resman.pl Bogacka Kinga - kbogacka@pp11.resman.pl Dziedzic Paulina - pdziedzic@pp11.resman.pl Haber Bożena - bhaber@pp11.resman.pl Kisyk Danuta - dkisyk@pp11.resman.pl Kwiek Renata - rkwiek@pp11.resman.pl Kwoka Alicja - akwoka@pp11.resman.pl Pałka Teresa - tpalka@pp11.resman.pl Polak Agata - apolak@pp11.resman.pl Pryk Kamila - kpryk@pp11.resman.pl Szeremeta Anna - aszeremeta@pp11.resman.pl Szeląg Iga - iszelag@pp11.resman.pl Warzybok Maria - mwarzybok@pp11.resman.pl Winczura Klaudia - kwinczura@pp11.resman.pl Wisłowska Alina - awislowska@pp11.resman.pl Tupaj Karolina - kmazur@pp11.resman.pl
   • Monika Majka - mmajka@pp11.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych