• Zajęcia dydaktyczne

     • zajęcia programowe

     • Zajęcia dydaktyczne programowe organizowane są w czasie określonym w ramowych planach dnia dla poszczególnych grup w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Treści edukacyjne określone szczegółowo w podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej. Są to:

      • aktywność społeczna /poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka/
      • językowa /przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, rozwijanie zainteresowań książką, uważne słuchanie, wyraźna mowa i opowiadanie dziecka/
      • poznawcza /edukacja matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, rozwijanie myślenia, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi/
      • artystyczna /muzyka, plastyka, teatr i technika/
      • ruchowa i zdrowotna /rozwój fizyczny i sprawność ruchowa, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień/

      Zajęcia prowadzone są w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie, a także w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych.  Są  dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność.

       W planowaniu zajęć korzystamy z  Programu Wychowania Przedszkolnego - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci  (ISBN 978-83-8108-742-1) z 2020r.

        W trakcie zajęć programowych:

      - kształtujemy u dzieci postawy społeczno - moralne;
      - uczymy samodzielności i zasad współżycia, współdziałania w kontaktach zarówno z rówieśnikami jak i osobami  dorosłymi z najbliższego otoczenia;
      - doskonalimy nawyki higieniczno - kulturalne;
      - przyswajamy zasady zachowania bezpieczeństwa;
      - stwarzamy możliwości rozwjania sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne;
      - ukazujemy piękno przyrody;
      - kształtujemy postawy proekologiczne;
      - pokazujemy, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wraz z nadejściem kolejnych pór roku;
      - rozwijamy zainteresowania czytelnicze;
      - uczymy słuchania, rozumienia i mówienia;
      - uczymy prawidłowej wymowy;
      - rozwijamy gotowość do czytania, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów;
      - przygotowujemy do podjęcia nauki pisania poprzez  rozwijanie sprawności manualnej rąk i palców oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej;
      - kształtujemy umiejętność logicznego, matematycznego myślenia;
      - umożliwiamy poznanie podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją  w przestrzeni, znajomością figur geometrycznych, zbiorami, ciężarem, czasem i pojemnością; - zapoznajemy z pojęciem liczby i cyfry w zakresie od 0 – 10
      - kształtujemy postawy przywiązania do podkarpackiej kultury, tradycji, gwary;
      - rozwijamy wrażliwość muzyczną poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej oraz brzmienia wybranych instrumentów;
      - uczymy rytmicznego poruszania sie przy muzyce;
      - zapoznajemy z różnorodnymi środkami komunikacji lądowej, wodnej i powietrznej;
      - rozwijamy zainteresowanie urządzeniami technicznymi znajdującymi się w domu, poprzez   poznanie ich funkcji i znaczenia dla człowieka;
      - zapoznajemy z pracą ludzi w różnych zawodach;
      - rozwijamy sprawność plastyczną poprzez wykonywanie prac różnorodnymi technikami.

       

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 11
   • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62 KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64 DYREKTOR (17) 748 32 65
   • 35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19 Rzeszów Poland
   • Poniedziałek 15.00 - 17.00 Środa 8.00 - 10.00
   • Beściak Marta – mbesciak@pp11.resman.pl Biegaj Dorota - dbiegaj@pp11.resman.pl Bogacka Kinga - kbogacka@pp11.resman.pl Dziedzic Paulina - pdziedzic@pp11.resman.pl Haber Bożena - bhaber@pp11.resman.pl Kisyk Danuta - dkisyk@pp11.resman.pl Kwiek Renata - rkwiek@pp11.resman.pl Kwoka Alicja - akwoka@pp11.resman.pl Pałka Teresa - tpalka@pp11.resman.pl Polak Agata - apolak@pp11.resman.pl Pryk Kamila - kpryk@pp11.resman.pl Szeremeta Anna - aszeremeta@pp11.resman.pl Szeląg Iga - iszelag@pp11.resman.pl Warzybok Maria - mwarzybok@pp11.resman.pl Winczura Klaudia - kwinczura@pp11.resman.pl Wisłowska Alina - awislowska@pp11.resman.pl Tupaj Karolina - kmazur@pp11.resman.pl
   • Monika Majka - mmajka@pp11.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych