• Projekty

     • Zgoda na udział w badaniu

     • http://help.edupage.org/ZGODA NA UDZIAŁ W BADANIU

      Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje znajdujące się na odwrocie dotyczące badania pt. „Zastosowanie autorskiego programu aktywizacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i jego wpływ na postawę ciała oraz podejmowaną aktywność fizyczną.” oraz otrzymałem/am, satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na zadane pytania.
      Wyrażam dobrowolnie zgodę na udział mojego dziecka w tym badaniu i jestem świadomy/a, iż w każdej chwili mogę wycofać zgodę na uczestnictwo w dalszej części badania bez podania przyczyny.
      Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w tym badaniu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 29.08.1997).
      Jeśli wyraża Pan/i zgodę na udział dziecka jedynie w jednym ze składowych projektu proszę o zaznaczenie, na które badania wyraża Pan/i swoją zgodę:
       Ocena wysokości i składu masy ciała
       Ocena postawy ciała
       Obiektywna ocena aktywności fizycznej:
       Ocena sprawności fizycznej dzieci


      ………………………………..
      Data i podpis rodzica/opiekuna


      Jeśli chciał/a by Pan/i otrzymać raport z badania postawy ciała i/lub oceny aktywności fizycznej prosimy o wpisanie drukowanymi literami adresu e-mail na, który zostaną przesłane raporty odnoszące się do Pana/i dziecka
      ……………………………….……………@........…………………..
                                                       E-MAIL

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 11
   • sekretariat@pp11.resman.pl
   • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62 KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64 DYREKTOR (17) 748 32 65
   • 35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19 Rzeszów Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych