MENU

MENU

zajęcia programowe edukacja społeczna edukacja poznawcza edukacja językowa edukacja artystyczna edukacja ruchowa i zdrowotna Zajęcia dodatkowe Audycje muzyczne

zajęcia dydaktyczne

zajęcia programowe

Zajęcia dydaktyczne programowe organizowane są w czasie określonym w ramowych planach dnia dla poszczególnych grup w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Treści edukacyjne określone szczegółowo w podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej. Są to:

 • aktywność społeczna /poznawanie biższego i dalszego otoczenia dziecka/
 • językowa /przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, rozwijanie zainteresowań książką, uważne słuchanie, wyraźna mowa i opowiadanie dziecka/
 • poznawcza /edukacja matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, rozwijanie myślenia, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi/
 • artystyczna /muzyka, plastyka, teatr i technika/
 • ruchowa i zdrowotna /rozwój fizyczny i sprawność ruchowa, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień/

Zajęcia prowadzone są w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie, a także w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych.  Są  dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność.

 W planowaniu zajęć korzystamy z programu - Nasze Przedszkole - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci  (ISBN 978-83-7491-268-6)

  W trakcie zajęć programowych:

- kształtujemy u dzieci postawy społeczno - moralne;
- uczymy samodzielności i zasad współżycia, współdziałania w kontaktach zarówno z rówieśnikami jak i osobami  dorosłymi z najbliższego otoczenia;
- doskonalimy nawyki higieniczno - kulturalne;
- przyswajamy zasady zachowania bezpieczeństwa;
- stwarzamy możliwości rozwjania sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne;
- ukazujemy piękno przyrody;
- kształtujemy postawy proekologiczne;
- pokazujemy, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wraz z nadejściem kolejnych pór roku;
- rozwijamy zainteresowania czytelnicze;
- uczymy słuchania, rozumienia i mówienia;
- uczymy prawidłowej wymowy;
- rozwijamy gotowość do czytania, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów;
- przygotowujemy do podjęcia nauki pisania poprzez  rozwijanie sprawności manualnej rąk i palców oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej;
- kształtujemy umiejętność logicznego, matematycznego myślenia;
- umożliwiamy poznanie podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją         w przestrzeni, znajomością figur geometrycznych, zbiorami, ciężarem, czasem i pojemnością; - zapoznajemy z pojęciem liczby i cyfry w zakresie od 0 – 10
- kształtujemy postawy przywiązania do podkarpackiej kultury, tradycji, gwary;
- rozwijamy wrażliwość muzyczną poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej oraz brzmienia wybranych instrumentów;
- uczymy rytmicznego poruszania sie przy muzyce;
- zapoznajemy z różnorodnymi środkami komunikacji lądowej, wodnej i powietrznej;
- rozwijamy zainteresowanie urządzeniami technicznymi znajdującymi się w domu, poprzez   poznanie ich funkcji i znaczenia dla człowieka;
- zapoznajemy z pracą ludzi w różnych zawodach;
- rozwijamy sprawność plastyczną poprzez wykonywanie prac różnorodnymi technikami.

 

Ogłoszenia

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne Nr 11
  35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19
 • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62
  KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64
  DYREKTOR (17) 748 32 65

Galeria zdjęć