• Ogłoszenia

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      • Drodzy Rodzice, 

       od 1 września 2021 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS i MZ.

       Oto kilka najważniejszych zasad:

       - do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.50 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

       - Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:15, wybierać najwcześniej o 14.15 do 17.00.

       - ze względu na ograniczenie przebywania dzieci z innymi dziećmi, niż z danej grupy, prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

       Gr.I                 3 latki             7.00 – 17.00

       Gr.II                3 latki             6.30 – 16.30

       Gr.III              4 latki             7.30 – 16.00

       Gr.IV              4 latki             7.30 – 15.30

       Gr.V               5 latki             6.30 – 16.30

       Gr.VI              5 latki             7.00 – 17.00

       Gr.VII             6 latki             7.30 – 16.30

       Gr.VIII            6 latki             7.00 – 16.00

        

       - rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione nie mogą podczas przyprowadzania wchodzić do przedszkola, wyjątek stanowią rodzice dzieci nowych (3 i 4 letnich), którzy będą mogli wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny holl, szatnia mała i duża) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:

       • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
       • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.

       - w krótkim czasie, nie przekraczającym 5-7 minut należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i w miarę szybko opuścić budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości sprawnego przyprowadzania i odbierania dziecka,

       - pracownik przedszkola zaprosi dziecko i odprowadzi dziecko pod opieką nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze),

       - rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (poczta e-mail), tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni, 

       - dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych przedmiotów,

       - zabrania się korzystania z placu zabaw po wybraniu dziecka z przedszkola.

       Ponadto:

       Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  Aktualną Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2021 r. w Przedszkolu Publiczny Nr 11 w Rzeszowie w czasie zagrożenia epidemicznego. 

       Rodzice/prawni opiekunowie przed rozpoczęciem roku szkolnego, najpóźniej w dniu 1 września, powinni podpisać upoważnienie do odbioru dziecka oraz oświadczenie o przetwarzaniu wizerunku i dostarczyć je do przedszkola. 

       Prosimy Rodziców dzieci o wyposażenie dzieci w pantofle, jako obuwie zmienne, piżamkę (dzieci z gr. I, II, III) oraz dodatkową garderobę/bieliznę dla każdego dziecka, która powinna być w woreczku w szatni.

       Każde dziecko przebywając w sali zajęć będzie miało dokonywany pomiar temperatury przez pracownika przedszkola. Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,5°C) lub zostaną zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie, itp. nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu odebrania dziecka z placówki.

       Podczas odbierania dzieci jeden Rodzic/ prawny opiekun/ inna osoba upoważniona może wchodzić do części wspólnej (szatnia), nie więcej niż 10 osób dorosłych w jednym czasie. Sprawnie przez 5-7 minut należy pomóc dziecku w przebraniu się i wyjść, aby umożliwić innym Rodzicom wejście.

       Rodziców oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość.

       Elżbieta Krzyśko – dyrektor przedszkola

   • Kontakt

    • Przedszkole Publiczne Nr 11
    • sekretariat@pp11.resman.pl
    • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62 KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64 DYREKTOR (17) 748 32 65
    • 35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19 Rzeszów Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych